جایزه‌ی ادبی روزی روزگاری، جایزه‌یی است که با هدف کمک به ارتقاء آفرینش داستانی و کتاب‌خوانی و منحصراً با پشتیبانی مادی بخش خصوصی، در اردیبهشت هر سال، به بهترین کتاب‌هایی تعلق می‌گیرد که در سال قبل، در چهار زمینه‌ی آفرینش داستان کوتاه فارسی، آفرینش رمان فارسی، اثر داستانی غیرایرانی و ادبیات نمایشی، برای نخستین بار در ایران منتشر شده باشند و گذشته از ارزش ادبی قابلیت بالقوه‌ی جلب مخاطب عام و کمک به ارتقاء سطح کتاب‌خوانی را داشته باشند.

این جایزه در سال ۱۳۸۵ توسط مدیا کاشیگر، دبیر جایزه، پایه‌گذاری و نخستین دوره‌ی آن، در سال ۱۳۸۶ برگزار گردید.