آیین‌نامه‌ی تهیه و تدوین و اهدای لوح‌ها و تندیس‌های جایزه‌ی ادبی روزی روزگاری


فصل ۱

تعاریف، کلیات

ماده ۱ هم‌چنان‌که ماده ۳ اساسنامه‌ی جایزه‌ی ادبی روزی روزگاری مقرر می‌کند: «تحقق هدف جایره از رهگذر اهدای لوح و تندیس و بهره‌گیری از ابزارهای تبلیغاتی خواهد بود» و هم‌چنان‌که تبصره‌ی ماده مزبور اعلام داشته: «تهیه و تدوین و اهدای لوح‌ها و تندیس‌ها و بهره‌گیری از ابزارهای تبلیغاتی به ‌شرحی خواهد بود که در آیین‌نامه‌ی تهیه و تدوین و اهدای لوح‌ها و تندیس‌های جایزه‌ی ادبی روزی روزگاری آمده که جزء لاینفک اساسنامه‌ی جایزه‌ی ادبی روزی روزگاری است.»

ماده ۲ از اشخاص با لوح و از آثار با تندیس تقدیر خواهد شد.


فصل ۲

لوح‌ها

ماده ۳ لوح‌های جایزه‌ی ادبی روزی روزگاری بر سه دسته‌‌اند:

– لوح‌های داوران.

– لوح‌های دبیرخانه.

– لوح‌های مشترک داوران و دبیرخانه.

ماده ۴ لوح‌های داوران بر دو دسته‌اند:

۱-۴) لوح‌های عمومی که به راه‌یافتگان به مرحله‌ی نهایی جایزه در رشته‌های گوناگون آن تعلق می‌گیرند. متن این لوح‌ها به شرح زیر یکسان بوده، فقط از لحاظ نام رشته، نویسنده، اثر، ناشر و سال اعطا تغییر می‌کنند:

«جناب آقای/ سرکار خانم …….. » و دبیر آن‌ها را امضا می‌کند.

تبصره در مورد اثر داستانی غیرایرانی، مترجمان سه کتاب راه‌یافته به مرحله‌ی نهایی نیز لوح‌ دریافت خواهند داشت.

۲-۴) لوح یا لوح‌‌های اختصاصی که به شخص یا اشخاصی تعلق می‌گیرند که اکثریت داوران پس از جلب موافقت دبیرخانه می‌خواهند با تقدیر از ایشان بر نقش‌شان در ارتقاء هر یک از رشته‌های مختلف جایزه صحه گذارند. متن لوح‌ها نمی‌تواند یکسان باشد و دبیر جایزه متن هر لوح را عنداللزوم با صلاحدید داوران، به‌شکلی تدوین خواهد کرد که ترجمان تلقی جایزه از نقش و جایگاه گیرنده‌ی لوح باشد.

تبصره متن این‌گونه لوح‌ها لزوماً نوشتاری نبوده، می‌تواند شکل بیانی تجسمی نیز داشته باشد.

۳-۴) متن هیچ لوحی نمی‌تواند چاپی باشد و دبیر جایزه، ساخت و تهیه‌ی لوح‌‌ها را به صلاحدید خود به یک یا دو هنرمند معاصر سفارش خواهد داد.

ماده ۵ لوح‌های دبیرخانه به شخص یا اشخاصی تعلق می‌گیرند که دبیرخانه علاقه‌مند است با تقدیر از ایشان بر نقش‌شان در ارتقاء هر یک از رشته‌های مختلف جایزه صحه گذارد. این لوح‌ها اختصاصی‌اند و تدوین و تهیه‌شان تابع مقررات بند ۲ ماده‌ی ۴ آیین‌نامه‌ی حاضر است.

ماده‌ ۶ لوح‌های مشترک داوران و دبیرخانه به شخص یا اشخاصی تعلق می‌گیرند که داوران و دبیرخانه مشترکاً علاقه‌مندند با تقدیر از ایشان بر نقش‌شان در ارتقاء هر یک از رشته‌های مختلف جایزه صحه گذارند. این لوح‌ها اختصاصی‌اند و تدوین و تهیه‌شان تابع مقررات بند ۲ ماده‌ی ۴ آیین‌نامه‌ی حاضر است.


فصل ۳

تندیس‌ها

ماده‌ ۷ تندیس‌های جایزه متحدالشکل بوده، فقط به دوره‌ی جایزه اشاره خواهند داشت و بس. تندیس به اثر تعلق می‌گیرد و به مالک مادی و معنوی اثر برنده، یعنی نویسنده‌‌‌ی آن داده می‌شود.

ماده‌ ۸ تندیس‌های جایزه‌ی ادبی روزی روزگاری بر دو دسته‌اند:

– تندیس‌های داوران.

– تندیس‌های دبیرخانه.

ماده‌ ۹ به‌جز در دوره‌ی اول که دو شاخه بیش‌تر ندارد، سه تندیس داوری روزی روزگاری در هر یک از چهار رشته‌ی جایزه، به اثری از سه اثر راه‌یافته به مرحله‌ی نهایی تعلق می‌گیرد که بیش‌ترین امتیاز را به شرح مقرر در ماده‌ی ۶ شیوه‌نامه‌ی داوری جایزه‌ی ادبی روزی روزگاری از داوران دریافت کرده باشد.

تبصره در مورد اثر داستانی غیرایرانی، یک تندیس اضافی نیز به مترجم اثر تعلق می‌گیرد.

ماده‌ ۱۰ تعداد تندیس‌های دبیرخانه و برندگان این تندیس‌ها را دبیرخانه در رشته‌هایی که لازم می‌داند به‌شیوه‌ی مقتضی تعیین خواهد کرد.


فصل ۴

متفرقه

ماده‌‌ ۱۱ دبیرخانه می‌تواند به‌منظور کمک به ارتقاء کتاب‌خوانی از ابزارهای تبلیغاتی مقتضی مانند چاپ نوار «نامزد تندیس جایزه‌ی روزی روزگاری» برای کتاب‌هایی که وارد مرحله‌ی نهایی می‌شوند، برگزاری نشست‌های منظم ادبی یا خبری، راه‌اندازی سایت اینترنتی، مصاحبه‌ی مطبوعاتی دبیر و داوران و هرگونه ابزار قانونی مجاز دیگر بهره گیرد.

ماده‌ ۱۲ آیین‌نامه‌ی تهیه و تدوین و اهدای لوح‌ها و تندیس‌های جایزه‌ی ادبی روزی روزگاری در ۱۲ ماده و سه تبصره، در بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب هیئت امنای جایزه‌ی ادبی روزی روزگاری رسید.