شیوه‌نامه‌ی داوری جایزه‌ی ادبی روزی روزگاری


ماده ۱ هم‌چنان‌که ماده ۲۰ اساسنامه‌ی جایزه‌ی ادبی روزی روزگاری مقرر می‌کند: «داوران در داوری از آزادی و استقلال کامل برخوردار و فقط ملزم به رعایت اساسنامه‌ی حاضرند. هر داور در تک‌تک آراء خود و در هر یک از مرحله‌های داوری، رأی آزاد و مستقل خود را به دبیر جایزه اعلام می‌کند و دبیر رأی او را عیناً منظور خواهد کرد بی‌آن‌که داور موظف یا ملزم به توضیح یا توجیه دلایل رأی خود نه برای دبیر، نه برای هیئت امنا و نه برای دیگر داوران جایزه باشد.»

ماده ۲ داوری برای هر یک از رشته‌‌های موضوع ماده ۱ اساسنامه‌ی روزی روزگاری و تبصره ۱ آن، شامل چهار مرحله است.

ماده ۳ مرحله‌ی اول داوری، مرحله‌ی یک چهارم نهایی است. در این مرحله، هر داور از میان مجموع آثار برخوردار از «شرایط عینی» حضور در جایزه (به‌شرح مندرج در مواد ۲۱ تا ۲۶ اساسنامه)، آثاری را که در هر رشته برتر می‌داند، اولویت‌بندی و اولویت‌های خود را با دادن امتیاز از ۶ (اولویت اول) تا ۱ (اولویت آخر) به اطلاع دبیر جایزه می‌رساند و دبیر جایزه، فهرست مجموع آثاری را که از داوران امتیاز دریافت کرده‌اند، به‌عنوان آثار راه‌یافته به مرحله‌ی یک‌چهارم نهایی به اطلاع داوران می‌رساند، اما انتشار عمومی نمی‌دهد.

تبصره ۱ تعداد آثار اولویت‌بندی شده نمی‌تواند کم‌تر از سه و بیش‌ از شش باشد.

تبصره ۲ در صورتی که داوری برای دو اثر یا بیش‌تر اولویت مساوی قایل شود، به شکل زیر عمل خواهد شد:

– چنانچه اولویت اول، دو گزینه‌یی باشد، امتیازها از این قرار خواهد بود: هر کدام از دو اولویت اول، ۵ امتیاز؛ اولویت سوم، ۴ امتیاز؛ اولویت چهارم، ۳ امتیاز؛ اولویت پنجم، ۲ امتیاز؛ اولویت ششم، ۱ امتیاز.

– چنانچه اولویت اول، سه گزینه‌یی باشد، امتیازها از این قرار خواهد بود: هر کدام از سه اولویت اول، ۵ امتیاز؛ اولویت چهارم، ۳ امتیاز؛ اولویت پنجم، ۲ امتیاز؛ اولویت ششم، ۱ امتیاز.

– چنانچه اولویت اول، چهار گزینه‌یی باشد، امتیازها از این قرار خواهد بود: هر کدام از چهار اولویت اول، ۳ امتیاز؛ اولویت پنجم، ۲ امتیاز؛ اولویت ششم، ۱ امتیاز.

– چنانچه اولویت اول، پنج گزینه‌یی باشد، امتیازها از این قرار خواهد بود: هر کدام از پنج اولویت اول، ۲ امتیاز؛ اولویت ششم، ۱ امتیاز.

– چنانچه اولویت اول، شش گزینه‌یی باشد، هر یک از شش کتاب، ۱ امتیاز.

– چنانچه اولویت دوم، دو گزینه‌یی باشد، امتیازها از این قرار خواهد بود: اولویت اول، ۶ امتیاز؛ هر کدام از دو اولویت دوم، ۴ امتیاز؛ اولویت چهارم، ۳ امتیاز؛ اولویت پنجم، ۲ امتیاز؛ اولویت ششم، ۱ امتیاز.

– چنانچه اولویت دوم، سه گزینه‌یی باشد، امتیازها از این قرار خواهد بود: اولویت اول، ۶ امتیاز؛ هر کدام از سه اولویت دوم، ۳ امتیاز؛ اولویت پنجم، ۲ امتیاز؛ اولویت ششم، ۱ امتیاز.

– چنانچه اولویت دوم، چهار گزینه‌یی باشد، امتیازها از این قرار خواهد بود: اولویت اول، ۶ امتیاز؛ هر کدام از چهار اولویت دوم، ۳ امتیاز؛ اولویت ششم، ۱ امتیاز.

– چنانچه اولویت سوم، دو گزینه‌یی باشد، امتیازها از این قرار خواهد بود: اولویت اول، ۶ امتیاز؛ اولویت دوم، ۵ امتیاز؛ هر کدام از دو اولویت چهارم، ۲ امتیاز؛ اولویت ششم، ۱ امتیاز.

– چنانچه اولویت سوم، سه گزینه‌یی باشد، امتیازها از این قرار خواهد بود: اولویت اول، ۶ امتیاز؛ اولویت دوم، ۵ امتیاز؛ هر کدام از سه اولویت چهارم، ۱ امتیاز؛ و اولویت ششمی نخواهد بود.

– چنانچه اولویت چهارم، دو گزینه‌یی باشد، امتیازها از این قرار خواهد بود: اولویت اول، ۶ امتیاز؛ اولویت دوم، ۵ امتیاز؛ اولویت سوم، ۴ امتیاز ؛ هر کدام از دو اولویت چهارم، ۱ امتیاز؛ و امتیازی برای اولویت ششم نخواهد بود.

– چنانچه اولویت چهارم، سه گزینه‌یی باشد، امتیازها از این قرار خواهد بود: اولویت اول، ۶ امتیاز؛ اولویت دوم، ۵ امتیاز؛ اولویت سوم، ۴ امتیاز؛ هر کدام از سه اولویت چهارم، ۱ امتیاز.

– چنانچه اولویت پنجم، دو گزینه‌یی باشد، امتیازها از این قرار خواهد بود: اولویت اول، ۶ امتیاز؛ اولویت دوم، ۵ امتیاز؛ اولویت سوم، ۴ امتیاز؛ اولویت چهارم، ۳ امتیاز؛ و برای اولویت‌های بعدی امتیاز منظور نخواهد شد.

تبصره ۳ در صورت چندگزینه‌یی بودن بیش از یک اولویت، فرمول متناسب با روش فوق تنظیم و اعمال می‌شود.

تبصره ۴ در صورتی که در هر یک از سه رشته‌ی جایزه، تعداد آثار راه‌یافته به مرحله‌ی یک‌چهارم نهایی، فقط شش اثر باشد، این مرحله برای آن رشته، مرحله‌ی نیمه‌نهایی محسوب خواهد شد و دبیر جایزه، نتیجه را به‌عنوان نتیجه‌ی نیمه‌نهایی آن به شرح ماده‌ی ۴ شیوه‌نامه‌ی حاضر اعلام می‌کند.

ماده ۴ مرحله‌ی دوم داوری، مرحله‌ی نیمه‌نهایی است. در این مرحله، هر داور از میان مجموع آثار راه‌یافته به مرحله‌ی یک‌چهارم نهایی، آثاری را که در هر رشته برتر می‌داند، اولویت‌بندی و اولویت‌های خود را با دادن امتیاز از ۶ (اولویت اول) تا ۱ (اولویت آخر) به اطلاع دبیر جایزه می‌رساند و دبیر جایزه، برای هر رشته، فهرست شش اثری را که از داوران بیش‌ترین امتیاز را دریافت کرده‌اند، به‌عنوان آثار راه‌یافته به مرحله‌ی نیمه‌نهایی، به‌‌ترتیب امتیاز و با ذکر امتیاز به اطلاع داوران می‌رساند و بدون ذکر امتیاز و به‌ترتیب الفبایی نام اثر انتشار عمومی می‌دهد.

تبصره ۱ تعداد آثار اولویت‌بندی شده توسط هر داور نمی‌تواند کم‌تر از سه و بیش ‌از شش باشد.

تبصره ۲ در صورتی که داوری برای دو اثر یا بیش‌تر اولویت مساوی قایل شود، به شیوه‌ی تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳ عمل خواهد شد.

ماده‌ ۵ مرحله‌ی سوم داوری، مرحله‌ی نهایی است. در این مرحله، هر داور از میان مجموع آثار راه‌یافته به مرحله‌ی نیمه‌نهایی، آثاری را که در هر رشته برتر می‌داند، اولویت‌بندی و اولویت‌های خود را با دادن امتیاز از ۳ (اولویت اول) تا ۱ (اولویت آخر) به اطلاع دبیر جایزه می‌رساند و دبیر جایزه، برای هر رشته، فهرست سه اثری را که از داوران بیش‌ترین امتیاز را دریافت کرده‌اند، به‌عنوان آثار راه‌یافته به مرحله‌ی نهایی، به‌‌ترتیب امتیاز و بدون ذکر امتیاز به اطلاع داوران می‌رساند و به‌ترتیب الفبایی نام اثر انتشار عمومی می‌دهد.

تبصره ۱ تعداد آثار اولویت‌بندی شده نمی‌تواند کم‌تر از یک و بیش ‌از سه باشد.

تبصره ۲ در صورتی که داوری برای دو اثر یا بیش‌تر اولویت مساوی قایل شود، به شکل زیر عمل خواهد شد:

– چنانچه اولویت اول، دو گزینه‌یی باشد، امتیازها از این قرار خواهد بود: هر کدام از دو گزینه‌ی اول، ۲ امتیاز؛ گزینه‌ی سوم، ۱ امتیاز.

– چنانچه اولویت اول، سه گزینه‌یی باشد، هر کدام از سه اولویت اول، ۲ امتیاز.

– چنانچه اولویت دوم، دو گزینه‌یی باشد، امتیازها از این قرار خواهد بود: اولویت اول، ۳ امتیاز؛ دو اولویت دوم، ۱ امتیاز.

ماده ۶ مرحله‌ی آخر داوری، مرحله‌ی تندیس است. در این مرحله، هر داور از میان مجموع آثار راه‌یافته به مرحله‌ی نهایی، آثاری را که در هر رشته برتر می‌داند، اولویت‌بندی و اولویت‌های خود را با دادن امتیاز از ۲ (اولویت اول) تا ۱ (اولویت دوم) به اطلاع دبیر جایزه می‌رساند و اثری که در هر رشته، بیش‌ترین امتیاز را از داوران دریافت کرده، برنده‌ی تندیس روزی روزگاری سال می‌شود. دبیر جایزه نام‌های برندگان تندیس را تا برگزاری مراسم مطلقاً محرمانه تلقی کرده، فقط هنگام اهدای تندیس اعلام می‌کند.

تبصره ۱ هر یک از داوران می‌تواند در این مرحله، رأی ممتنع یا فقط به یک اثر رأی بدهد.

تبصره ۲ به‌جز در دوره‌ی اول جایزه که به رویه‌ی دیگری عمل شد، در صورت تساوی آراء دو کتاب در مرحله‌ی تندیس، در هر یک از سه رشته، تندیس به کتابی خواهد رسید که بیش‌ترین امتیاز را از مجموع داوران در مرحله‌ی نهایی دریافت کرده باشد و در صورت مساوی‌بودن امتیازهای دو کتاب در مرحله‌ی نهایی، تندیس به کتابی خواهد رسید که بیش‌ترین امتیاز را از مجموع داوران در مرحله‌ی نیمه‌نهایی دریافت کرده باشد و در صورت مساوی‌بودن امتیازهای دو کتاب در مرحله‌ی نیمه‌نهایی، تندیس به کتابی خواهد رسید که بیش‌ترین امتیاز را از مجموع داوران در مرحله‌ی یک‌چهارم‌نهایی دریافت کرده باشد.

ماده ۷ برای مفید واقع شدن رأی هر داور در هر مرحله از جایزه، داوران ملزم به حفظ اولویت‌بندی قبلی خود در عبور از یک مرحله به مرحله‌ی بعد نبوده و می‌توانند در هر مرحله، اولویت‌بندی جدید خود از میان آثار راه‌یافته به آن مرحله را اعلام کنند.

ماده ۸ شیوه‌نامه‌ی داوری حاضر در ۸ ماده و ۱۰ تبصره، در دی‌ماه ۱۳۸۵، به تصویب ‌اتفاق آراء داوران رسید و تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۶ آن، در فروردین ۱۳۸۶، به شرح فوق به‌اتفاق آراء داوران اصلاح شد.


                فرشته احمدی          امیر احمدی آریان         میترا الیاتی 
                شهلا زرلکی           ارسلان فصیحی         کاوه میرعباسی