آثار راه‌یافته به مرحله‌ی نهایی در بخش رمان‌ ایرانی:

بیژن و منیژه دو قدم این‌ور خط نگران نباش

آثار راه‌یافته به مرحله‌ی نهایی در بخش مجموعه داستان ایرانی:

آنجا که پنچرگیری‌ها تمام می‌شوند آویشن قشنگ نیست برف و سمفونی ابری

آثار راه‌یافته به مرحله‌ی نهایی در بخش رمان خارجی:

سرود سلیمان مثلاً، برادرم موسیقی شانس

آثار راه‌یافته به مرحله‌ی نهایی در بخش ادبیات نمایشی‌ ا:

پاتوغ اسماعیل آقا شب‌های آوینیون

آسمان روزهای برفی

فهرست آثار راه‌یافته به مرحله‌ی نیمه نهایی